Malowanie ma??py

Kolorowanka dla fan??w sympatycznych i inteligentnych zwierz─?t, jakimi s─? ma??py. Za pomoc─? podstawowych kolor??w mo??emy pomalowa─? fajn─? ma??pk─?. Ka??d─? cz─???─? jej cia??a pomalowa─? mo??emy na dowolny kolor, a by to zrobi─? wystarczy wybiera─? kolory z palety i klika─? w odpowiednich miejscach na ma??pie. Nie ma ??adnych ogranicze?? co do stosowanych kolor??w, dlatego te?? nasza ma??pka mo??e wygl─?da─? tak, jak to sobie wyobrazimy, cho─?by mia??a mie─? ka??d─? cz─???─? cia??a w innym kolorze. Dajmy si─? ponie??─? wyobra??ni!

Zagraj

Kolorowanka : Lilo i Stitch

Kolorowanka, kt??ra z pewno??ci─? spodoba si─? dla wszystkich fan??w zwariowanego kosmity jakim jest Stitch. Na obrazku znajduje si─? on ze swoimi przyjaci????kami czyli z Lilo i Nani. By ich pomalowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na element, kt??remu chcemy nada─? konkretn─? barw─?. Malowanie jest proste i nie stawia ??adnych ogranicze??, poniewa?? bohater??w jak i otoczenie pomalowa─? mo??emy na dowolne kolory. Ka??dy mo??e przedstawi─? w??asn─? wizj─? i da─? si─? ponie??─? fantazji.

Zagraj

Kolorowanka Epoka Lodowcowa

Kolorowanka ta spodoba si─? na pewno wszystkim fanom przyg??d tr??jki przyjaci????, jakimi s─? Diego, Sid i Maniek. Bajka Ô?żEpoka LodowcowaÔ?Ł by??a ju?? motywem przewodnim wielu gier, a tym razem mamy okazj─? pomalowa─? Sida i Diego. Do wykorzystania mamy palet─? kolor??w, a malujemy poprzez klikanie na fragmenty obrazka. Po klikni─?ciu odpowiedni fragment przybiera wybrany kolor. Jako pomoc w lewym dolnym rogu znajduje si─? ju?? pokolorowany obrazek, jednak nie musimy wcale wykonywa─? identycznego obrazka i mo??emy da─? si─? ponie??─? wyobra??ni.

Zagraj

Urodziny Leo

Malowanka przedstawiaj─?ca urodziny lwa Leo. Jest to zarazem najtrudniejsza malowanka, poniewa?? jako jedna z nielicznych nie oferuje automatycznego wype??niania kraw─?dzi, a ca??e malowanie odbywa si─? za pomoc─? p─?dzla. Z palety kolor??w wybieramy kolor, kt??rego chcemy u??ywa─?, wybieramy rozmiar p─?dzla i malujemy staraj─?c si─? nie wychodzi─? za kraw─?dzie. Nie ma ??adnego narzuconego wzoru malowania, dzi─?ki czemu wykorzysta─? mo??na dowolne kolory. Ciekawostk─? jest dodatkowa opcja, kt??ra pozwala na odtworzenie ca??ego wykonanego przez nas malowania. Po sko??czonym kolorowaniu obrazek mo??emy wydrukowa─? by zachowa─? go sobie na d??u??ej.

Zagraj

Dzie?? Trzech Kr??li

Kolorowanka ta nawi─?zuje do ??wi─?t Bo??ego narodzenia i symbolizuje Dzie?? Trzech Kr??li. Pokolorowa─? mo??emy trzech Kr??li, kt??rzy odwiedzili Jezusa w stajence, by ofiarowa─? mu dary. Opr??cz Kr??li pokolorowa─? te?? mo??emy Juzefa, Mari─? i samego Jezusa. Do wykorzystania mamy ca??─? palet─? kolor??w, kt??r─? umie??ci─? mo??emy w dowolnym miejscu, by nie utrudnia??a kolorowania. Aby pomalowa─? obrazek wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na fragmencie, kt??ry chcemy pomalowa─?. Nie ma ??adnych ogranicze?? co do wyboru kolor??w, dlatego te?? ka??dy mo??e przedstawi─? to wydarzenie na w??asny spos??b.

Zagraj

Krzes??o

Malowanka Ô?żHouseholdÔ?Ł pozwala nam na pomalowanie przedmiotu, kt??ry znajduje si─? w praktycznie ka??dym domu. Chodzi tu o przedmiot bardzo zwyczajny, a zarazem bardzo podatny na wszelkie modyfikacje. Mowa tu o krze??le, kt??re mamy okazj─? pomalowa─? w dowolny spos??b. Do dyspozycji mamy pe??n─? palet─? kolor??w umieszczon─? u g??ry, jak i narz─?dzia takie jak wype??nianie, p─?dzel i gumka. Za pomoc─? wype??niania pomalujemy od razu ca??y fragment obrazka, p─?dzel umo??liwia malowanie wzork??w i domalowywanie dodatkowych element??w. Za pomoc─? gumki usun─?─? mo??emy niepotrzebne elementy jak i w??asne b??─?dy.

Zagraj

Malowanie dziewczynki

Kolorowanka Ô?żColoring GirlÔ?Ł to bardzo prosty pomys??, kt??ry daje bardzo du??o mo??liwo??ci dostosowywania obrazka do w??asnego gustu. Na obrazku mimo prostego wzoru znajduje si─? du??o szczeg??????w, kt??re pomalowa─? mo??emy na dowolne kolory wybrane z palety. Aby malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klika─? na elementach na obrazku. Ca??y fragment od razu zabarwi si─? na wybrany kolor, a je??li blisko znajduj─? si─? identyczne elementy, to one r??wnie?? zabarwi─? si─? na ten sam kolor. Kolorowanka ta daje naprawd─? du??e pole do popisu dla wszystkich lubi─?cych eksperymentowanie z kolorami.

Zagraj

Urodzinowa Kolorowanka

Ka??dy lubi swoje urodziny i chcia??by je ??wi─?towa─? w jak najlepszych warunkach, w gronie najbli??szych przyjaci????. W tej kolorowance mamy okazj─? pomalowa─? dziewczynk─?, kt??ra akurat ma urodziny, oraz jej dwie kole??anki. Do dyspozycji mamy kolory umieszczone po obydwu stronach gry. ??eby malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na fragmencie obrazka. Nic nie ogranicza wyboru kolor??w, dlatego te?? pomalowa─? go mo??emy naprawd─? dowolnie, zale??nie od naszego gustu. W ka??dej chwili mo??emy cofn─?─? nasze malowanie klikaj─?c na przycisk restart, a po sko??czonym malowaniu mo??emy wydrukowa─? obrazek, by zachowa─? go na d??u??ej.

Zagraj

Pomaluj syreny

Ô?żColor up H2OÔ?Ł to kolejna kolorowanka dla fan??w m??rz i ocean??w. Tym razem do pomalowania dostajemy trzy urocze syreny wyleguj─?ce si─? na pla??y. Do malowania wykorzysta─? mo??emy palet─? kolor??w, kt??r─? umie??ci─? mo??emy w dowolnym miejscu, by nie przeszkadza??a w kolorowaniu. By malowa─? wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na wybranym elemencie, a jego kolor zmieni si─?. Ciekawostk─? jest fakt, ??e po najechaniu kursorem na element barwi si─? on lekko na wybrany kolor, dzi─?ki czemu ju?? przed malowaniem widzimy jak wygl─?da─? b─?dzie obrazek. Oczywi??cie nic nie ogranicza wyboru kolor??w, dzi─?ki czemu mo??emy pomalowa─? zar??wno syreny jak i otoczenie na dowolne kolory.

Zagraj

Dino Flintstones

Chyba ka??dy zna rodzin─? FlintstoneÔ????w i ich przyjaci????. W kolorowance tej mamy okazj─? pokolorowa─? jednego z bohater??w bajki o FlintstoneÔ??ach, jakim jest Dino. Kim jest Dino? Jest to zwierzak rodziny FlintstoneÔ????w, kt??ry towarzyszy im przy wi─?kszo??ci przyg??d. Do pokolorowania zwierzaka u??y─? mo??emy palety kolor??w umieszczonej po lewej stronie. By pomalowa─? fragment obrazka wystarczy wybra─? kolor i klikn─?─? na nim kursorem zamienionym w p─?dzel. Mo??emy dobra─? dowolne kolory, poniewa?? nie jeste??my ograniczeni oryginalnym wygl─?dem Dina.

Zagraj